DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Maxim Integrated Products Inc.

Maxim Integrated Products, Inc. engages in designing, developing, manufacturing, and marketing various linear and mixed-signal integrated circuits worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Maxim Integrated Products Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MXIM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Broad Line

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology