DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Navient Corp

As the nation's leading loan management, servicing and asset recovery company, Navient (Nasdaq:NAVI) helps customers navigate the path to financial success. Servicing more than $300 billion in student loans, the company supports the educational and economic achievements of more than 12 million Americans. A growing number of public and private sector clients rely on Navient for proven solutions … More to meet their financial goals. Learn more at navient.com.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Navient Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NAVI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Credit Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.