DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Neurocrine Biosciences Inc.

Neurocrine Biosciences, Inc. engages in the discovery, development, and commercialization of drugs for the treatment of neurological and endocrine-related diseases and disorders in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Neurocrine Biosciences Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NBIX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare