DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., a cruise line operator, through its subsidiaries, provides cruise experiences for travelers with various itineraries. It offers cruises ranging from 1 day to 180 days. The company’s distribution channel includes independent travel agents, wholesalers, and tour operators.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NCLH

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods