DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Nordson Corporation

Nordson Corporation manufactures equipment used for precision dispensing, testing and inspection, and surface preparation and curing.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Nordson Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NDSN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Machinery

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods