DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Newtek Business Services Inc.

Newtek Business Services, Inc., through its subsidiaries, provides financial and business services to the small-and medium-sized business market in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Newtek Business Services Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NEWT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial