DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Northfield Bancorp, Inc.

Northfield Bancorp, Inc. operates as the bank holding company for Northfield Bank that provides various banking services to individuals and corporate customers in New York and New Jersey.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Northfield Bancorp, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NFBK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial