DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của National General Holdings Corp

National General Holdings Corp., a specialty personal lines insurance holding company, provides personal and commercial automobile, supplemental health, homeowners and umbrella, and other niche insurance products in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
National General Holdings Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NGHC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial