DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của NICE Ltd.

NICE (Nasdaq: NICE) is the worldwide leading provider of both cloud and on-premises enterprise software solutions that empower organizations to make smarter decisions based on advanced analytics of structured and unstructured data. NICE helps organizations of all sizes deliver better customer service, ensure compliance, combat fraud and safeguard citizens.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
NICE Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NICE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Application Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology