DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Nicholas Financial Inc.

Nicholas Financial, Inc., through its subsidiaries, operates as a specialized consumer finance company in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Nicholas Financial Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NICK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Credit Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial