DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của National Bankshares Inc.

National Bankshares, Inc. operates as the holding company for the National Bank of Blacksburg (NBB), a chartered national bank that provides a range of retail and commercial banking services to individuals, businesses, non-profits, and local governments in Virginia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
National Bankshares Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NKSH

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Mid-Atlantic Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial