DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Nektar Therapeutics

Nektar Therapeutics, a clinical-stage biopharmaceutical company, engages in developing a pipeline of drug candidates that utilize its PEGylation and polymer conjugate technology platforms. The company’s product pipeline consists of drug candidates across various therapeutic areas, including oncology, pain, anti-infectives, anti-viral, and immunology.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Nektar Therapeutics

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NKTR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Drug Delivery

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare