DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của NortonLifeLock Inc.

NortonLifeLock Inc. (NASDAQ: NLOK on November 5, 2019) is a global leader in consumer Cyber Safety. NortonLifeLock is dedicated to helping secure the devices, identities, online privacy, and home and family needs of nearly 50 million consumers, providing them with a trusted ally in a complex digital world.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
NortonLifeLock Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NLOK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology