DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của NMI Holdings Inc

NMI Holdings, Inc. provides private mortgage guaranty insurance services in the United States. The company was incorporated in 2011 and is based in Emeryville, California.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
NMI Holdings Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NMIH

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Surety & Title Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial