DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Nobility Homes Inc.

Nobility Homes, Inc. manufactures, and sells a line of manufactured homes in Florida. It offers homes under the trade names of Kingswood, Springwood, Springwood Special, Tropic Isle Special, Regency Manor Special, and Special Edition.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Nobility Homes Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NOBH

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Manufactured Housing

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods