DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Novanta Inc.

Novanta is a leading global supplier of core technology solutions that give healthcare and advanced industrial original equipment manufacturers ("OEMs") a competitive advantage. Company combine deep proprietary expertise in photonics, vision, and precision motion technologies with a proven ability to solve complex technical challenges.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Novanta Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NOVT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Scientific & Technical Instruments

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology