DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của National Research Corp.

National Research Corporation provides performance measurement and improvement services, healthcare analytics, and governance education to the healthcare industry in the United States and Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
National Research Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NRC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Research Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services