DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Northrim Bancorp Inc.

Northrim BanCorp, Inc., through its subsidiaries, which provides a range of banking products and services to businesses, professionals, and individuals in Alaska. Its deposit services include noninterest-bearing checking accounts and interest-bearing time deposits, checking accounts, and savings accounts.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Northrim Bancorp Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NRIM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Pacific Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial