DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Napco Security Technologies, Inc.

Napco Security Technologies, Inc. manufactures and sells security products for intrusion, fire, video, wireless, access control, and door locking systems.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Napco Security Technologies, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NSSC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Security & Protection Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services