DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của NetApp, Inc.

NetApp, Inc. engages in the design, manufacturing, marketing, and technical support of networked storage solutions.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
NetApp, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NTAP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Data Storage Devices

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology