DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Netgear Inc.

NETGEAR, Inc. (Nasdaq: NTGR) designs, develops and markets technologically advanced, branded networking products that address the specific needs of small and medium businesses and home users.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Netgear Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NTGR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Communication Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology