DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của NeuroMetrix Inc.

NeuroMetrix, Inc., a science-based health care company, develops and markets products for the detection, diagnosis, and monitoring of peripheral nerve and spinal cord disorders, such as those associated with diabetes, carpal tunnel syndrome, lumbosacral disc disease, and spinal stenosis.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
NeuroMetrix Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NUROD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Instruments & Supplies

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare