DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Novavax, Inc.

Novavax, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, focuses on developing recombinant vaccines for infectious diseases using its virus-like particle platform (VLP) technology. It develops vaccine product candidates that target pandemic influenza, including H1N1 and H5N1 strains; seasonal influenza; and respiratory syncytial virus (RSV).

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Novavax, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NVAX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare