DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Northwest Bancshares, Inc.

Northwest Bancshares, Inc. is the holding company of Northwest Bank. Founded in 1896, Northwest Bank is a full-service financial institution offering a complete line of business and personal banking products, employee benefits and wealth management services, as well as the fulfillment of business and personal insurance needs. Northwest operates 164 full-service community banking offices and nine free standing drive-through facilities in Pennsylvania, New York, and Ohio.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Northwest Bancshares, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NWBI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Savings & Loans

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial