DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Norwood Financial Corp.

Norwood Financial Corp. operates as the holding company for the Wayne Bank, which provides various commercial banking products and services to individuals, businesses, nonprofit organizations, and municipalities in Pennsylvania

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Norwood Financial Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NWFL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial