DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của NXP Semiconductors N.V.

NXP Semiconductors N.V. enables secure connections and infrastructure for a smarter world, advancing solutions that make lives easier, better, and safer. As the world leader in secure connectivity solutions for embedded applications, NXP is driving innovation in the secure connected vehicle, end-to-end security, and privacy and smart connected solutions markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
NXP Semiconductors N.V.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NXPI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology