DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Optical Cable Corporation

Optical Cable Corporation provides fiber optic and copper data communications cabling and connectivity solutions primarily for the enterprise market in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Optical Cable Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
OCC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Communication Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology