DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của OceanFirst Financial Corp.

OceanFirst Financial Corp. operates as the bank holding company for OceanFirst Bank that provides a range of community banking services to retail, government, and business customers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
OceanFirst Financial Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
OCFC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Savings & Loans

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial