DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Orthofix International N.V.

Orthofix International N.V. designs, develops, manufactures, markets, and distributes medical equipment used principally by musculoskeletal medical specialists for orthopedic applications.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Orthofix International N.V.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
OFIX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Appliances & Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare