DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của ON Semiconductor

ON Semiconductor offers an extensive portfolio of power and data management semiconductors and standard semiconductor components that address the design needs of today's sophisticated electronic products, appliances and automobiles.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ON Semiconductor

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ON

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Broad Line

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology