DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Opiant Pharmaceuticals, Inc.

Opiant Pharmaceuticals, Inc., the company that developed NARCAN® Nasal Spray, is building a leading franchise of new medicines to combat addictions and drug overdose.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Opiant Pharmaceuticals, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
OPNT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare