DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Ocean Power Technologies, Inc

Ocean Power Technologies, Inc. engages in the development and commercialization of proprietary systems that generate electricity by harnessing the renewable energy of ocean waves primarily in North America, Europe, and Australia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ocean Power Technologies, Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
OPTT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Machinery

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods