DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của O'Reilly Automotive Inc.

O'Reilly Automotive, Inc.,engages in the retail of automotive aftermarket parts, tools, supplies, equipment, and accessories in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
O'Reilly Automotive Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ORLY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Auto Parts Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services