DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Otter Tail Corporation

Otter Tail Corporation engages in electric and nonelectric operations in the United States and internationally. It operates in six segments: Electric, Plastics, Manufacturing, Health Services, Food Ingredient Processing, and Other Business Operations.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Otter Tail Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
OTTR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities