DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Oxford Immunotec Global PLC

Oxford Immunotec Global PLC, a diagnostics company, develops and commercializes proprietary tests for the management of immune-regulated conditions in the United States, Europe, Japan, and China.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Oxford Immunotec Global PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
OXFD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diagnostic Substances

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare