DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Pacific Biosciences of California

Pacific Biosciences of California, Inc. designs, develops, manufactures, and markets an integrated platform for genetic analysis. The company provides single molecule real-time (SMRT) technology platform, which enables single molecule real-time detection of biological processes.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pacific Biosciences of California

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PACB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare