DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Patrick Industries Inc.

Patrick Industries, Inc. manufactures component products and distributes building products and materials for the recreational vehicle and manufactured housing industries in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Patrick Industries Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PATK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Recreational Vehicles

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods