DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Prosperity Bancshares Inc.

Prosperity Bancshares, Inc. operates as the holding company for Prosperity Bank that provides a range of financial products and services to small and medium-sized businesses, and consumers in Texas.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Prosperity Bancshares Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PB

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Southwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial