DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của PACCAR Inc.

PACCAR Inc, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes light-, medium-, and heavy-duty trucks and related aftermarket parts primarily in the United States and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
PACCAR Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PCAR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Trucks & Other Vehicles

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods