DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Pacira Pharmaceuticals Inc

Pacira Pharmaceuticals, Inc., a specialty pharmaceutical company, develops, commercializes, and manufactures proprietary pharmaceutical products primarily for use in hospitals and ambulatory surgery centers in the United States

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pacira Pharmaceuticals Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PCRX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Drugs - Generic

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare