DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Patterson Companies Inc.

Patterson Companies, Inc. operates as a distributor serving the dental, companion-pet veterinarian, and rehabilitation supply markets in North America.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Patterson Companies Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PDCO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Equipment Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Services