DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Pegasystems Inc.

Pegasystems Inc. develops, markets, licenses, and supports software to automate business processes primarily in the United States, the United Kingdom, and rest of Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pegasystems Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PEGA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Software & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology