DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Pacific Ethanol, Inc.

Pacific Ethanol, Inc. produces and markets low carbon renewable fuels in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pacific Ethanol, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PEIX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Specialty Chemicals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials