DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Perma-Fix Environmental Services Inc.

Perma-Fix Environmental Services, Inc. operates as an environmental and technology know-how company in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Perma-Fix Environmental Services Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PESI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Waste Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods