DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của PDC Energy

Petroleum Development Corporation, doing business as PDC Energy, engages in the acquisition, exploration, development, production, and marketing of natural gas, natural gas liquids, and crude oil in the United States. The company operates in two segments, Oil and Gas Exploration and Production, and Gas Marketing.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
PDC Energy

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PETD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials