DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của P&F Industries

P&F Industries, through its two wholly owned subsidiaries, manufactures and/or imports air-powered tools sold principally to the industrial, retail and automotive markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
P&F Industries

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PFIN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Small Tools & Accessories

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods