DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Premier Inc

Premier Inc. (NASDAQ: PINC) is a leading healthcare improvement company, uniting an alliance of approximately 3,600 U.S. hospitals and 120,000 other providers to transform healthcare.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Premier Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PINC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Healthcare Information Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology