DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Park-Ohio Holdings Corp.

Park-Ohio Holdings Corp. engages in the industrial supply chain logistics and diversified manufacturing business in the United States, Asia, Canada, Mexico, and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Park-Ohio Holdings Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PKOH

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Metal Fabrication

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods