DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Plug Power Inc.

Plug Power Inc., an alternative energy technology provider, engages in the design, development, commercialization, and manufacture of fuel cell systems for the industrial off-road markets worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Plug Power Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PLUG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Electrical Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods