DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của ePlus Inc.

ePlus inc. engages in selling, leasing, financing, and managing information technology (IT) and other assets in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ePlus Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PLUS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Software & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology